Hermine 'Medusa' Payton

Does no harm but takes no shit.

Description:
Bio:

Hermine 'Medusa' Payton

Klaenirios Awaits Tairais Tairais